Smal moratorium

Een smal moratorium houdt in dat er voor een periode van zes maanden met gerechtelijke uitspraak een uithuiszetting of afsluiting van gas, water en electra of opschorting van de ziektekostenverzekering kan worden voorkomen. Dit is een procedure die altijd veel tijd in beslag neemt qua voorbereiding, maar waarbij ook vaak de hoogste spoed zit.

Om een smal moratorium aan te vragen moeten we altijd langs de rechter en deze zal altijd ook op zitting oordelen wiens belang er groter is. Ons kantoor heeft in de afgelopen vier jaar meer dan 80 procedures gevoerd tegen energiebedrijven, waterbedrijven en woningstichtingen en allen gewonnen.

Bij de aanvraag van een smal moratorium hebben we veel gegevens van u nodig:

  • Een kopie van de uitspraak en/of dagvaarding en/of aanzegging en/of overige correspondentie of documentatie inzake de bedreigende situatie;
  • De aanzegging tot ontruiming of opschorting waarvoor de voorziening wordt gevraagd;
  • Bewijs waaruit blijkt dat de lopende verplichtingen zijn voldaan of in de toekomst zullen worden voldaan;
  • Kopie legitimatiebewijs

Ons kantoor verzorgt:

  • Een volledig verzoekschrift moratorium ex art 287b FW
  • Een zo compleet mogelijk verzoekschrift Wsnp, zonder verklaring ex artikel 285, lid 1, sub f, Fw;
  • Een schets van de schuldhulpverlening over het verloop van het minnelijk traject tot het indienen van het verzoek, de actuele stand van zaken in het schuldhulpverleningstraject en de te verwachten resterende doorlooptijd (met onderbouwing. Een schuldverleningstraject/bewindvoeringstraject of aanvraag hiervoor dient te lopen op moment van zitting;
  • Rechtsvertegenwoordiging op zitting.