Contact

Ons kantoor heeft mede door Corona geen bezoekadres. Sessies worden gevoerd via Zoom of MS Teams

Alle communicatie kan het snelst en best worden gevoerd per e-mail op het adres:
mail@vandervelden-partners.nl

In overleg met gemachtigden (advocaten) van gedaagden kan in het kader van de privacybescherming het adres van de behandelaar gegeven worden. Het adres welke bij de KvK staat geregistreerd is gedurende de corona crisis geen locatie van onze onderneming. Poststukken c.q. zakelijk bezoeken op dit adres worden, tenzij betekend door een gerechtsdeurwaarder, niet in behandeling genomen.Verzoeken voor adres dienen schriftelijk te worden ingediend via het voornoemde mail-adres.

Ons kantoor is aangesloten bij:

Nederlandse Juristen-Vereniging
Vereniging Burgerlijk Recht
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Vereniging Adminstratief Recht
Vereniging Aansprakelijkheid & Schadevergoedingsrecht

EXONERATIECLAUSULE

De aansprakelijkheid van Van der Velden & Partners. jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Van der Velden & Partners gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het voor ons geldende eigen risico.

Deze exoneratieclausule is vastgesteld op 1 mei 2019 en aangepast op 1 september 2020