Loonbeslag… wat nu?

Sommige mensen zijn wellicht bekend met de term ‘loonbeslag’. Wat gaat er aan vooraf en wat is de procedure voordat overgegaan kan worden op loonbeslag? Kan je bezwaar maken? Ik leg het uit in deze blog

Wat gaat er aan vooraf
Wanneer iemand een vordering niet betaald of niet kan betalen zal deze eerst langs een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder die tevens een incassopraktijk voert moeten. Hoe een incassobureau werkt kan je teruglezen in mijn vorige blog. Als blijkt dat het incasseren van een vordering via een incassobureau niet lukt, kan de schuldeiser besluiten de vordering uit handen te geven aan een deurwaarder. Dit kan ook vaak intern bij het betreffende incassobureau of deurwaarderskantoor gebeuren. Dit wordt dan het gerechtelijke incassotraject genoemd. De deurwaarder zal je vaak nog één briefje sturen en wanneer er dan niet betaald wordt zal deze een dagvaarding opstellen en deze ‘betekenen’ en dat je dan bij de rechter moet verschijnen. Hoe die procedure werkt, lees je terug in mijn blog ‘Naar de Rechtbank’.  De rechter zal een uitspraak doen, als deze de vordering gegrond acht, dat je deze moet betalen en geeft daarbij de deurwaarder dan een aantal extra opties om het bedrag te innen. Eén daarvan is loonbeslag.

Loonbeslag, what the f****
De deurwaarder heeft, mits deze toestemming heeft verleend door middel van een vonnis, het recht om beslag te leggen op bijvoorbeeld je salaris of uitkering. Het zogenaamde loonbeslag. Mag een deurwaarder beslag leggen op je volledige salaris of uitkering? Nee, dat mag zeker niet. Er mag slechts op een deel van je inkomen beslag worden gelegd. Vaak houdt dit in dat een alleenstaande circa € 960,00 overhoudt per maand en een gezin minimaal € 1.372,00.  Deze bedragen staan in de wet benoemd in artikel 21 Participatiewet wanneer iemand ouder dan 21 en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is.  Wanneer iemand de pensioengerechtigde leeftijd of ouder heeft bereikt treedt artikel 22 van de participatiewet in werking. Het bedrag ligt dan tussen de € 1.077,00 en € 1.471,00.  Dit zijn normbedragen en daar mag een deurwaarder dus niet aankomen.

Hoe wordt het deel van loonbeslag berekend?
Een deurwaarder is verplicht bij de schuldenaar een lijst van inkomsten en uitgaven met bewijsstukken op te vragen. Het is verplicht dat je dit formulier invult en terugzendt. Heb je meerdere schulden en betalingsregelingen? Vermeldt dat dan extra en maak een overzicht, aangevuld met kopieën van andere incassobureaus of deurwaarders, hoeveel je schulden zijn en wat je betalingsregelingen zijn. Een deurwaarder kan daar rekening mee houden, maar is dat echter niet verplicht. Het is belangrijk dat je zo compleet mogelijk het formulier invult en eventueel niet gevraagde informatie waarvan je denkt dat die relevant kan zijn ook bijvoegt. Aan de hand van deze informatie gaat de deurwaarder een zogenaamde beslagvrije voet volgens artikel 475D RV en een VTLB berekenen. Een VTLB is een Vrij Te Laten Bedrag. Dat is altijd iets meer dan de beslagvrije voet. Je kan zelf ook een berekening maken met behulp van de VTLB Calculator die je gratis kan downloaden. De beslagvrije voet en de VTLB is het deel waar de deurwaarder niet aan mag komen. Je moet immers je vaste lasten kunnen voldoen en je boodschappen kunnen kopen. Er mag tevens een deel van het vakantiegeld worden gebruikt voor aflossing bij een loonbeslag. Het gehele vakantiegeld mag niet ten goede komen van het beslag. Er dient altijd een deel over te blijven.

Ligt er al een loonbeslag op je inkomen en een tweede deurwaarder wil ook loonbeslag leggen dan is er een kleine uitdaging voor deze beide deurwaarders. Er mag maar eenmaal loonbeslag worden gelegd en de tweede deurwaarder die het beslag wil leggen zal zich moeten wenden tot de eerste deurwaarder om daarmee afspraken te maken. De eerste deurwaarder is dan verplicht om een deel van het door hen geïncasseerde af te staan aan de tweede deurwaarder. Dit is eigenlijk onwenselijk want daardoor duurt het langer voordat schulden zijn ingelost.

En hoe dan verder?
Bij een loonbeslag op salaris of uitkering krijgt de werkgever of de uitkeringsinstantie een brief van de deurwaarder waarin wordt medegedeeld dat er beslag wordt gelegd. Een werkgever is verplicht hier aan mede te werken. Doet deze dat niet? Dan kan de deurwaarder de werkgever of uitkeringsinstantie dagvaarden en via de rechter laten dwingen alsnog mede te werken. De werkgever zal een deel aan de deurwaarder over maken en een deel naar de werknemer.

Kan je bezwaar maken?
Je kan proberen bezwaar te maken op een loonbeslag, maar vaak heeft dat geen zin. Je kan het beste wel de volledige berekening van de deurwaarder narekenen aan de hand van de VTLB Calculator en als er verschillende uitkomsten zijn, kan je daar wel bezwaar op maken. Het is altijd slim om even na te rekenen of de berekening van de deurwaarder klopt. 6 van de 10 berekeningen kloppen niet. Dat kan mede te maken hebben omdat de schuldenaar dan niet alle juiste informatie heeft verstrekt. De deurwaarder dient je bezwaar altijd in behandeling te nemen. Doet deze dat niet, dan kan je een klacht indienen bij de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders als je er samen met de deurwaarder niet tot een oplossing komt.

Hoelang blijft het beslag actief?
Het loonbeslag blijft net zolang actief tot dat alle kosten zijn voldaan. De hoofdsom van de vordering, de wettelijke rente, de incassokosten, de deurwaarderskosten, de griffierechtkosten en eventuele proceskosten. Afhankelijk van de hoogte van de schuld zal een beslag een aantal maanden blijven bestaan.

Het kan zijn dat de aflossing naar mening van de schuldeiser of deurwaarder te langzaam gaat. Deze kan dan gaan onderzoeken of er wellicht nog spaarrekeningen zijn. Hier kan, maar ook alleen met toestemming van de rechter, beslag op worden gelegd. Hier kan je dan bezwaar op proberen aan te tekenen. Dit heeft regelmatig wel een gewenst effect.

Schuldhulp
Als iemand regelmatig te maken heeft met loonbeslagen of met meerdere schuldeisers, is het verstandig om hulp te gaan zoeken bij een schuldhulp instantie of de gemeente. Deze kunnen je helpen met het oplossen van de schulden.

Kan een jurist iets doen?
Een jurist kan een adviserende of ondersteunende rol bieden wanneer er een loonbeslag wordt gelegd en de vordering niet hoger is dan € 25.000,00 (hoofdsom incl. BTW) of bij een consumentenkrediet welke niet hoger is dan € 40.000,00. Een hoger beroep tegen een loonbeslag heeft vaak geen zin, want het kost ten eerste weer een zak met geld en de kans van slagen is over het algemeen klein. Een jurist kan wel kijken of er op minnelijke wijze een oplossing kan worden bereikt en de beslagvrije voet en VTLB narekenen. Ook een werkgever kan een jurist inschakelen wanneer er sprake is van een loonbeslag bij een werknemer. Een jurist zal niet gratis werken, maar in tegenstelling van een advocaat, zal een rekening niet echt hoger zijn dan € 100,00 tot € 150,00. Vaak is de werkgever wel genegen deze rekening te voldoen om de werknemer tegemoet te komen als deze open en oprecht handelt naar de werkgever. Een advocaat welke civiel recht behandeld kan handelen wanneer de vorderingen hoger zijn dan bovengenoemde bedragen. Houdt er rekening mee dat een advocaat in dit soort gevallen per uur gaat factureren en dat je dan al snel zo’n € 1.000,00 kwijt bent. In dit soort gevallen zal een advocaat ook vaak een voorschot verlangen voordat de zaak in behandeling wordt genomen omdat ook hij zijn geld wil hebben. Een rechtsbijstandsverzekering zal in dit geval geen jurist of advocaat vergoeden. In sommige gevallen kan de advocaat wel een toevoeging aanvragen bij de Raad van Rechtsbijstand. Hier kom ik in een andere blog op terug. Ook al handelt een advocaat dan op basis van een toevoeging, je zal altijd een eigen bijdrage eerst zal moeten betalen. Deze begint vanaf € 145,00. Zie ook onze informatie over loonbeslagen hoe een werkgever dient te handelen.